با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

جهت دانلود دفترچه کلیک نمایید

برای مشاهده دفترچه به سایت www.sanjeshp.ir  مراجعه نمایید.

 

نمره حد نصاب زبان طبق مصوبات مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام، برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون محاسبه و اعمال شده است. و طبق این مصوبه کسانی که حائز حد نصاب بودهاند مجاز به انتخاب رشته محل میباشند. با اینحال برای افرادی که حائز حد نصاب نبودهاند، نمرات آزمونی آنھا استخراج شده ولی کارنامه علمی صادر نشده است. پس از اعلام نتایج نھایی قبولی(شھریورماه)، در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش در ھریک از رشته محلھا با واجدین شرایط این مرحله ، تکمیل ظرفیت علاوه بر واجدین شرایط، از بین سایر افرادی که دارای نمره زبان کمتر از حد نصاب (غیر منفی ولی کمتر از ٢٥% ) ھستند، انجام خواھد شد . این افراد در صورت قبولی، چنانچه در درس زبان حائز حد نصاب بین ١٥% تا کمتر از ٢٥% باشند ملزم به گذراندن ٢ واحد درس پیش نیاز زبان (تخصصی یا عمومی) و افراد بین صفر تا کمتر از ١٥% ملزم به گذراندن ٤ واحد درس زبان (تخصصی یا عمومی) میباشند .

 

با سپاس بیكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفیق براي تمامي پويندگان عرصه علم و امید و سربلندي، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: 

الف- با توجه به اتمام مھلت زمان دریافت درخواست داوطلبان متقاضی تصحیح معدل (بر اساس اطلاعیه شماره ١٤ ،(از تاریخ ٧/٥/٩٨ به بعد ھیچگونه تغییر معدلی صورت نخواھد گرفت . لذا داوطلبان از ارسال درخواست یا مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری نمایند.                  

 ب- داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسھیلات استعداد درخشان با توجه به اعطای فرصت مجدد جھت ثبت نام یا تصحیح اطلاعات به موارد زیر دقت نمایند.

در این زمان داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند مجددآ مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام می باشند. خواھشمند است به داوطلبان خود اطلاع رسانی نمائید.

٢-معرفی و تائید دانشگاه جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان، به منزله استفاده داوطلب از این سھمیه می باشد. لذا با توجه به معرفی دانشگاه در صورت عدم انتخاب رشته محل توسط داوطلب در فرصت مقرر، به منزله استفاده از نوبت یکبار این سھمیه بوده و برای سال بعد مجاز به استفاده نخواھد بود.

٣-در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سھمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سھمیه برای سال بعد خواھد بود.

٤-داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب نموده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، میبایست در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند .

با سپاس بیكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفیق براي تمامي پويندگان عرصه علم و امید و سربلندي، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: 

الف- با توجه به اتمام مھلت زمان دریافت درخواست داوطلبان متقاضی تصحیح معدل (بر اساس اطلاعیه شماره ١٤ ،(از تاریخ ٧/٥/٩٨ به بعد ھیچگونه تغییر معدلی صورت نخواھد گرفت . لذا داوطلبان از ارسال درخواست یا مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری نمایند.                  

 ب- داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسھیلات استعداد درخشان با توجه به اعطای فرصت مجدد جھت ثبت نام یا تصحیح اطلاعات به موارد زیر دقت نمایند.

در این زمان داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند مجددآ مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام می باشند. خواھشمند است به داوطلبان خود اطلاع رسانی نمائید.

٢-معرفی و تائید دانشگاه جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان، به منزله استفاده داوطلب از این سھمیه می باشد. لذا با توجه به معرفی دانشگاه در صورت عدم انتخاب رشته محل توسط داوطلب در فرصت مقرر، به منزله استفاده از نوبت یکبار این سھمیه بوده و برای سال بعد مجاز به استفاده نخواھد بود.

٣-در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سھمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سھمیه برای سال بعد خواھد بود.

٤-داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب نموده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، میبایست در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند .

1- افرادی که علی رغم مدت زمان تعیین شده، نیاز به تصحیح معدل خود دارند میبایست درخواست خود را
که حاوی اطلاعات شخصی و آموزشی نیز باشد با ایمیل مندرج در فرم ثبت نام به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ارسال نمایند. کلیه موارد دریافتی بررسی شده و اعمال خواھد شد . لازم به
توضیح است با عنایت به عدم ارسال پاسخ توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، میبایست این افراد
سامانه را متعاقباً چک نمایند.
2- متقاضیان استعداد درخشان که: الف- نیاز به تصحیح معدل دارند، ب- به دلیل انتخاب دانشگاه
نادرست(انتخاب دانشگاه غیر علوم پزشکی)، مجاز به ثبت نام نیستند، ج- علیرغم داشتن کدرھگیری قادر
به ثبت نام نیستند، می بایست ھمانند بند 1 اقدام نمایند و تاساعت 18 تاریخ 98/4/31سامانه ثبت نام را
چک نمایند و ثبت نام خود را انجام دھند.
   زمان ثبت نام تا ساعت 16 عصر تاریخ 98/5/1 امکان پذیر خواهد بود
4- ھمانگونه که در دفترچه راھنمای ثبت نام اعلام شده، متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان بدون
آزمون در رشته ھای ھمنام فقط مجاز به استفاده از سھمیه 10 % بدون آزمون و در رشته ھای فاقد رشته
ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد (مانند فوریتھای پزشکی) می بایست سھمیه 20 % بدون آزمون را
انتخاب نمایند این سھمیه 20 % نیز فقط برای سال 98 قابل اجرا میباشد در رشته ھایی که پس از کسب 2 سال سابقه کار بالینی واجد شرایط شده اند،
دقت نمایند طبق ضوابط بند13-10 صفحه 18  آزمون سال (سال گذشته )97، مانند فوریت ھای پزشکی ( فاقد رشته ھمنام ) فقط مجاز به استفاده از شرایط ٢٠ % با آزمون می باشند.

Web Analytics