با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

  1. داوطلبان سھمیه استعداد درخشان دقت نمایند متن مندرج در انتھای کارنامه بر اساس اعلام داوطلب میباشد و ھنوز اطلاعات دانشگاه مبنی بر تایید یا عدم تایید متقاضی اعمال نشده است.

  2. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، تغییرات زیر در رشته محلھای انجام شده است، لذا داوطلبان میتوانند آنھا را نیز انتخاب نمایند. البته دفترچه نیز بر اساس این تغییرات جدید بروز رسانی شده است.

Web Analytics