با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید مینماید طبق تذکر ٥ بند٥-٢- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٣ بند٣-٢- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ٤)، ظرفیت در رشته محلھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنھا وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت ٩ نفر باشد، اختصاص ٥% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٥% امکانپذیر نمیباشد و با اختصاص ٢٥% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٢٥%، ظرفیت این سھمیه در این رشته محل٢ نفر خواھد بود. البته اگر تعداد ٢ نفر سھمیه ٢٥% با واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر ٤ بند٥-٢- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٢ بند٣-٢- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ٤)، ابتدا با متقاضیان ٥% تکمیل میشود، در غیر اینصورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد.

Web Analytics