چاپ
دسته: اخبار
بازدید: 507

 

نمره حد نصاب زبان طبق مصوبات مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام، برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون محاسبه و اعمال شده است. و طبق این مصوبه کسانی که حائز حد نصاب بودهاند مجاز به انتخاب رشته محل میباشند. با اینحال برای افرادی که حائز حد نصاب نبودهاند، نمرات آزمونی آنھا استخراج شده ولی کارنامه علمی صادر نشده است. پس از اعلام نتایج نھایی قبولی(شھریورماه)، در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش در ھریک از رشته محلھا با واجدین شرایط این مرحله ، تکمیل ظرفیت علاوه بر واجدین شرایط، از بین سایر افرادی که دارای نمره زبان کمتر از حد نصاب (غیر منفی ولی کمتر از ٢٥% ) ھستند، انجام خواھد شد . این افراد در صورت قبولی، چنانچه در درس زبان حائز حد نصاب بین ١٥% تا کمتر از ٢٥% باشند ملزم به گذراندن ٢ واحد درس پیش نیاز زبان (تخصصی یا عمومی) و افراد بین صفر تا کمتر از ١٥% ملزم به گذراندن ٤ واحد درس زبان (تخصصی یا عمومی) میباشند .