با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

با سپاس بیكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفیق براي تمامي پويندگان عرصه علم و امید و سربلندي، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: 

الف- با توجه به اتمام مھلت زمان دریافت درخواست داوطلبان متقاضی تصحیح معدل (بر اساس اطلاعیه شماره ١٤ ،(از تاریخ ٧/٥/٩٨ به بعد ھیچگونه تغییر معدلی صورت نخواھد گرفت . لذا داوطلبان از ارسال درخواست یا مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری نمایند.                  

 ب- داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسھیلات استعداد درخشان با توجه به اعطای فرصت مجدد جھت ثبت نام یا تصحیح اطلاعات به موارد زیر دقت نمایند.

در این زمان داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند مجددآ مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام می باشند. خواھشمند است به داوطلبان خود اطلاع رسانی نمائید.

٢-معرفی و تائید دانشگاه جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان، به منزله استفاده داوطلب از این سھمیه می باشد. لذا با توجه به معرفی دانشگاه در صورت عدم انتخاب رشته محل توسط داوطلب در فرصت مقرر، به منزله استفاده از نوبت یکبار این سھمیه بوده و برای سال بعد مجاز به استفاده نخواھد بود.

٣-در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سھمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سھمیه برای سال بعد خواھد بود.

٤-داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب نموده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، میبایست در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند .

Web Analytics