با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

کلیه متقضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط طبق ضوابط می توانند از ٢٩ لغایت ٣١ تیر ماه از سامانه مرکز سنجش نسبت به ثبت نام این سھمیه اقدام نمایند . ضمنا افرادی که متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون بوده و به ھنگام ثبت نام آزمون کارشناسی  ارشد موفق به ثبت نام نشده اند میتوانند از تاریخ ٢٩/٤/٩٨ لغایت ٣١/٤/٩٨ نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند این افراد می بایست ابتدا گزینه ب را انتخاب و پس از ثبت نھایی و دریافت کد رھگیری، از طریق گزینه الف نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند. لازم به ذکر است این افراد ھنگام انتخاب رشته محل باید ھزینه ثبت نام را پرداخت نمایند. کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون میبایست از تاریخ ١/٥/٩٨ لغایت ١٧/٥/٩٨ جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند. انتخاب رشته محل را نیز ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در تاریخھای ١٩ لغایت ٢٢ مرداد ماه میبایست انجام دھند.(البته ھر گونه تغییر در زمانھای یاد شده از طریق سامانه اطلاع رسانی میگردد.) تغییر سھمیه استعداد درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر نمی باشد.

Web Analytics