موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

  1. داوطلبان سھمیه استعداد درخشان دقت نمایند متن مندرج در انتھای کارنامه بر اساس اعلام داوطلب میباشد و ھنوز اطلاعات دانشگاه مبنی بر تایید یا عدم تایید متقاضی اعمال نشده است.

  2. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، تغییرات زیر در رشته محلھای انجام شده است، لذا داوطلبان میتوانند آنھا را نیز انتخاب نمایند. البته دفترچه نیز بر اساس این تغییرات جدید بروز رسانی شده است.

در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید مینماید طبق تذکر ٥ بند٥-٢- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٣ بند٣-٢- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ٤)، ظرفیت در رشته محلھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنھا وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت ٩ نفر باشد، اختصاص ٥% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٥% امکانپذیر نمیباشد و با اختصاص ٢٥% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٢٥%، ظرفیت این سھمیه در این رشته محل٢ نفر خواھد بود. البته اگر تعداد ٢ نفر سھمیه ٢٥% با واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر ٤ بند٥-٢- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٢ بند٣-٢- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ٤)، ابتدا با متقاضیان ٥% تکمیل میشود، در غیر اینصورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد.

جهت دانلود دفترچه کلیک نمایید

برای مشاهده دفترچه به سایت www.sanjeshp.ir  مراجعه نمایید.

 

نمره حد نصاب زبان طبق مصوبات مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام، برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون محاسبه و اعمال شده است. و طبق این مصوبه کسانی که حائز حد نصاب بودهاند مجاز به انتخاب رشته محل میباشند. با اینحال برای افرادی که حائز حد نصاب نبودهاند، نمرات آزمونی آنھا استخراج شده ولی کارنامه علمی صادر نشده است. پس از اعلام نتایج نھایی قبولی(شھریورماه)، در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش در ھریک از رشته محلھا با واجدین شرایط این مرحله ، تکمیل ظرفیت علاوه بر واجدین شرایط، از بین سایر افرادی که دارای نمره زبان کمتر از حد نصاب (غیر منفی ولی کمتر از ٢٥% ) ھستند، انجام خواھد شد . این افراد در صورت قبولی، چنانچه در درس زبان حائز حد نصاب بین ١٥% تا کمتر از ٢٥% باشند ملزم به گذراندن ٢ واحد درس پیش نیاز زبان (تخصصی یا عمومی) و افراد بین صفر تا کمتر از ١٥% ملزم به گذراندن ٤ واحد درس زبان (تخصصی یا عمومی) میباشند .

 

با سپاس بیكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفیق براي تمامي پويندگان عرصه علم و امید و سربلندي، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: 

الف- با توجه به اتمام مھلت زمان دریافت درخواست داوطلبان متقاضی تصحیح معدل (بر اساس اطلاعیه شماره ١٤ ،(از تاریخ ٧/٥/٩٨ به بعد ھیچگونه تغییر معدلی صورت نخواھد گرفت . لذا داوطلبان از ارسال درخواست یا مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری نمایند.                  

 ب- داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسھیلات استعداد درخشان با توجه به اعطای فرصت مجدد جھت ثبت نام یا تصحیح اطلاعات به موارد زیر دقت نمایند.

در این زمان داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند مجددآ مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام می باشند. خواھشمند است به داوطلبان خود اطلاع رسانی نمائید.

٢-معرفی و تائید دانشگاه جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان، به منزله استفاده داوطلب از این سھمیه می باشد. لذا با توجه به معرفی دانشگاه در صورت عدم انتخاب رشته محل توسط داوطلب در فرصت مقرر، به منزله استفاده از نوبت یکبار این سھمیه بوده و برای سال بعد مجاز به استفاده نخواھد بود.

٣-در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سھمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سھمیه برای سال بعد خواھد بود.

٤-داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب نموده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، میبایست در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند .

Web Analytics