با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۹۹۰۰۳۹

جهت مشاهده کارنامه نتیجه نهایی آزمون کلیک نمایید

جهت مشاهده کارنامه علمی آزمون کلیک نمایید

جهت مشاهده نتیجه  کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه کلیک نمایید

  1. داوطلبان سھمیه استعداد درخشان دقت نمایند متن مندرج در انتھای کارنامه بر اساس اعلام داوطلب میباشد و ھنوز اطلاعات دانشگاه مبنی بر تایید یا عدم تایید متقاضی اعمال نشده است.

  2. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، تغییرات زیر در رشته محلھای انجام شده است، لذا داوطلبان میتوانند آنھا را نیز انتخاب نمایند. البته دفترچه نیز بر اساس این تغییرات جدید بروز رسانی شده است.

در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید مینماید طبق تذکر ٥ بند٥-٢- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٣ بند٣-٢- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ٤)، ظرفیت در رشته محلھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنھا وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت ٩ نفر باشد، اختصاص ٥% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٥% امکانپذیر نمیباشد و با اختصاص ٢٥% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٢٥%، ظرفیت این سھمیه در این رشته محل٢ نفر خواھد بود. البته اگر تعداد ٢ نفر سھمیه ٢٥% با واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر ٤ بند٥-٢- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٢ بند٣-٢- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ٤)، ابتدا با متقاضیان ٥% تکمیل میشود، در غیر اینصورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد.

Web Analytics